Jdi na obsah Jdi na menu

Priority ve vzdělávání

      Mateřskou školu vnímáme jako edukační prostředí, které vytváří situace k celistvé a všestranné kultivaci dětské osobnosti a rozvíjení potencialit v oblasti kognitivní, afektivní a psychomotorické. Již Komenský školu vnímal jako „dílnu lidskosti“, jejíž kultivační funkce byla spjata s úsilím o tělesný, duševní a mravní vývoj dítěte. V naší mateřské škole budeme v následujících létech klást důraz na tyto preferované oblasti:

Zdravé pohybové aktivity

       Záměrem zdravých tělovýchovných aktivit je podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu. Zlepšovat tělesnou i pohybovou zdatnost a zdravotní kulturu. Vést děti ke zvládání jednoduché organizace pohybových činností a zásad bezpečnosti při těchto aktivitách.

V naší mateřské škole jsme si pro oblast pohybových činností stanovili tyto cíle:

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě

Děti při cvičení vnímají radost z vlastní pohybové činnosti a využívají ji pro tělesnou a duševní pohodu, proto v mateřské škole volíme tyto formy a přístupy:

 • Formy tělovýchovných chvilek a relaxačních aktivit v průběhu dne
 • Formy sportovních a pohybových her uvnitř MŠ i při pobytu venku
 • Formy řízených i individuálních tělovýchovných aktivit
 • Individuální přístup
 • Respektování věkových zvláštností a pohybových možností dětí
 • Respektování potřeb dítěte

Do řízených zdravých prohybových činností budeme denně zařazovat tyto aktivity:

 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)
 • Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

Vzdělávací nabídka:

 • Dechová gymnastika – nácvik prodlouženého nádechu a výdechu
 • Jóga pro děti a prvky jógy
 • Zdravé pohybové aktivity – cvičení se švihadly a overbaly
 • Netradiční pohybové aktivity – cvičení na velkých míčích, dětský aerobik
 • Turistické vycházky
 • Sportovní aktivity na školní zahradě
 • Sportovní aktivity na Oranžovém hřišti a ve sportovním areálu v městském parku
 • zahrada-1.jpg  plavani-3.jpg

Výchova ke zdraví

        RVP PV formuluje jako jednu z klíčových kompetencí (kompetence činností a občanské) schopnost dítěte ukončující předškolní vzdělávání dbát na osobní zdraví a chovat se odpovědně s ohledem na své zdraví. Dílčí vzdělávací cíle uvádějí, že pedagog u dítěte podporuje osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a také vytváření životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.

Zdraví patří k nejvýznamnějším hodnotám života každého člověka. Zdravý životní styl je jeden z determinantů zdraví. Zahrnuje zdravou výživu, tělesnou aktivitu a duševní hygienu. Součástí je také prevence zdraví a úrazů.

Výchova ke zdraví je efektivní, pokud jde o činnost systematickou a soustavnou, cílenou do oblasti zdravotní, psychické, sociální, a založenou na osobní účasti každého člověka. Cílem výchovy ke zdraví je, aby každý jedinec v jakémkoliv věku pečoval o své zdraví. Právě v předškolním věku si děti nejsnáze osvojí návyky, dovednosti a chování podporující zdraví. V naší MŠ děti seznamujeme s preventivními programy Zdravá pětka, Abeceda zdraví, Pohybem ke zdraví, navštěvují nás i studenti se stomatologickým preventivním programem.

 • vedení dětí k péči o zdraví, včetně osobní hygieny a správných hygienických návyků - edukace smrkání
 • upozorňování na možnost nebezpečí úrazů – prevencí je stanovení pravidel bezpečného chování v MŠ a jejím okolí
 • prevence nemocí: čističky a zvlhčovače vzduchu, častý pobyt venku

Tělesné aktivity podporující zdravý životní styl v MŠ (pohyb jako součást péče o zdraví):

 • ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, podpora spontánních pohybových aktivit
 • zdravotní cviky, cviky na podporu správného držení těla
 • dětská jóga, cvičení na RHB balónech, s masážními míčky aj.
 • Zdravá výživa je zajištěna ve spolupráci s kuchyní naší MŠ, naším záměrem je:
  • seznamovat děti s tím, co je zdraví prospěšné a jaké důsledky na zdraví má nezdravé stravování, uvědomělé preferování racionální výživy (pyramida zdravé výživy)
  • každodenní nabídka čerstvé zeleniny a ovoce, její zařazování do jídelníčku
  • eliminovat používání potravin s prodlouženou trvanlivostí, uzeniny, omezit slazení nápojů. Častěji zařazovat bezmasá jídla a nahradit je zeleninovými. Nabízet dětem tmavé a celozrnné pečivo, ovocné čaje.
  • upřednostnit především luštěniny, drůbeží, sójové, rybí maso a zeleninová jídla a saláty
  • podporovat a dodržovat pitný režim, a to zejména u dětí, které nemají velkou potřebu pít. Za tímto účelem dětem podávat zejména ovocné čaje, džusy a vitamínové nápoje, nabídnout neslazené pití. Děti mají k dispozici denně také nabídku čisté vody a mléka.

Vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí

 • pomáhat dětem pochopit, že jsou součástí životního prostředí, v němž existuje mnoho vzájemných vztahů, a že ho svým chováním a postoji mohou spoluvytvářet a ovlivňovat
 • vytvářet u dětí základní hygienické a sociálně-kulturní návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzíme kladný vztah k přírodě, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným
 • učit děti pochopit správné a nesprávné chování člověka k životnímu prostředí (především k přírodě), smysl a důvod třídění odpadu

Naším záměrem je:

 • aby děti nabyly vlastní zkušeností s přijímáním určitých hodnot a poznatků emotivním způsobem, tzn. přímými zážitky:
 • péče o školní zahradu, pěstitelské práce na záhonech  
 • vytváření příjemného prostředí, péče o květiny, stromy a keře
 • péče o živočichy (veverky a ptáky u krmítka)
 • u dětí pěstovat chuť chránit přírodu i životní prostředí, ve kterém žijí, pozorováním živočichů na školní zahradě (veverky, ptáci, hmyz apod.)
 • třídění odpadu, sběr papíru.

Předčtenářská gramotnost

       Předškolní období je nejdůležitějším obdobím v životě dítěte, kdy se kromě jiných dovedností, utváří i vztah ke čtení a vzdělávání. Dovednost čtení je velmi důležitá činnost pro budoucí učení. Období, než se dítě naučí číst a psát, bývá označováno jako předčtenářská gramotnost. 

V RVP PV je Čtenářská gramotnost obsažena v oblasti Dítě a jeho psychika, v podoblasti Jazyk a řeč (konkrétně jako: osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka).  Bohatá vzdělávací nabídka, která stojí na práci s literárními texty všech žánrů (říkanky, básničky, báje, pohádky, rozpočítadla, hádanky i jazykolamy), ke které by měla patřit i radost z četby, vede k naplnění dílčích cílů, a tím i kompetencím k učení a komunikativní kompetenci. 

Literární činnosti v mateřské škole jsou plánované, cílevědomé, navazující a soustavné. Jejich základním stavebním kamenem je práce s příběhem. A to nejen ve formě četby, která přikládá jistý význam přečtenému textu (např. estetické prožívání, sémantické přijetí a interpretace textu, což je činnost, která má sociální a symbolickou hodnotu), ale i ve formě samotné práce s knihou, která hodnotově i sociálně orientuje, zařazuje do světa a pomáhá dítěti se v něm vyznat. Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních a sociálních kontextech.

I v naší mateřské škole učitelky děti podporují v dovednostech vedoucích k nácviku čtení, věnují velkou pozornost práci s knihou, rozvíjejí grafomotoriku, sluchovou a zrakovou diferenciaci, fantazii, myšlení, řeč, komunikační dovednosti, procvičují paměť, pozornost, porozumění textu, apod. V průběhu školního roku navštěvují děti divadelní představení, městskou knihovnu či dramatizují pohádky.

Do vzdělávací nabídky dětem během každodenních aktivit v mateřské škole zařazujeme:

 • denní četbu dětem
 • povídání a vyprávění (práce s textem, příběhem, dokončování příběhů s otevřeným koncem)
 • nabídka prohlížení knih s různorodou tematikou
 • samostatné vyjadřování (diskuze, sdělování názorů, zážitků).
 • hry se slovy (počáteční hláska, rozvoj fonetického sluchu, rytmizace slov, určování počtu slabik, rozvíjení slovní zásoby).

Rádi bychom, aby v naší mateřské škole vzniklo „pouto“ mezi námi a rodiči. Zapojili jsme se do programu „Celé Česko čte dětem“ a proto se snažíme do čtení a k pozitivnímu vztahu ke knihám zapojit i rodiče dětí.

knihovna-2.jpg

Předmatematická gramotnost

Předmatematické představy se prolínají téměř všemi aktivitami a činnostmi v životě předškolního dítěte, jsou vázány jak na běžný život dítěte, tak na jeho činnosti v MŠ. Předmatematickou gramotnost tvoří propojení několika dílčích schopností a dovedností z oblasti hrubé a jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, orientace v čase a také oblasti řeči (rozvíjení představ o množství, práce s pojmy a vztahy, porovnávání, třídění podle určitých kritérií a tvoření skupin, uspořádání a řazení prvků) a v neposlední řadě také schopnost koncentrace na úkol a s tím související krátkodobá paměť. Rozvíjení tohoto typu gramotnosti je důležité pro všestranný rozvoj dítěte a jeho pozdější připravenost k vyučování matematice ve škole.

Vzdělávací nabídka:

 • Manipulativní činnosti spojené s verbálními podněty a budováním pojmů (porovnávání, řazení, třídění, určování množství, pojmenovávání tvarů)
 • Činnosti zaměřené na získávání schopnosti orientace v prostoru s verbálními podněty a budováním pojmů na předmětech, těle, obrázcích (nahoře/dole/vpravo/vlevo atd.)
 • Činnosti zaměřené na vnímání času, uvědomění si posloupnosti s verbálními podněty a budování pojmů (nejdříve, později, dny v týdnu, roční období, denní časové úseky)
 • Činnosti zaměřené na zrakové vnímání a paměť (zraková diferenciace, analýza a syntéza, zraková paměť)
 • Činnosti zaměřené na koordinaci „ruka – oko“ (labyrinty, obtahování), rytmizace
 • Činnosti zaměřené na sluchovou pozornost a krátkodobou paměť

Rámcové cíle předmatematické výchovy v MŠ v souladu s RVP PV:

Kompetence k učení, k řešení problémů (např. k řešení myšlenkových i praktických problémů dítě užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací, zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti), komunikativní a činnostní kompetence.

V MŠ se při vzdělávací nabídce zaměříme:

 • Cesta ke slovní úloze (práce s pojmy, s představou, obrázky, manipulace s předměty)
 • Kvantifikace neurčitá (zastoupení množství: málo/hodně, víc…) a určitá (počet: číslovka a jednotka)
 • Pochopení celku a jeho částí
 • Rozlišování mezi důležitým a nepodstatným, mezi možným a jistým. Hodnocení: co je pravda / co není pravda, pochopení negace individuálních jednoduchých výroků.
 • Hledání společných vlastností, registrování závislosti a pravidelnosti u pozorovaného.

Využíváme především tyto metody řešení matematických úkolů:

 • Třídění (intuitivní, vědomé, vědomé plné – podle kritérií např. barva, tvar)
 • Uspořádání, řazení (kvantitativní, rozměrové, časové, časoprostorové, prostorové)

Polytechnická výchova

       Podpora zájmu dětí o technické, přírodovědné obory a o tradiční řemesla se stala v posledních letech celospolečenským tématem.

Polytechnická výchova v RVP PV je zakotvena v kompetencích k učení.

K dosažení těchto kompetencí budeme v naší mateřské škole zařazovat:

 • námětové hry s pracovním obsahem
 •  praktické činnosti uvádějící dítě do světa technických zaměstnání, řemesel a povolání (ve spolupráci se SOU, rodiči)
 • praktickou manipulaci s některými pomůckami, nástroji a netradičními materiály
 • vzdělávací nabídku obohatí také pokusy a objevy (ve spolupráci s Vyškovskou hvězdárnou)

Hlavními cíli polytechnického vzdělávání dětí v naší mateřské škole je:

 • Vytváření a fixování správných pracovních postupů a návyků
 • Podporování touhy tvořit a práci zdárně dokončit
 • Používání netradičních materiálů a technik jejich zpracování
 • Rozvoj myšlenkového potenciálu dětí (myšlenkové aktivity, komunikativních dovedností, týmové spolupráce a také formování osobnosti dítěte, pokusy)
 • Rozvíjení poznatků o technice (osvojení používání základních nástrojů, nářadí a pomůcek a poznávání různých druhů materiálů).
 • Rozvíjení dovednosti řešení problémů (rozvíjení tvořivého myšlení a kooperativní učení).
 • Rozvíjení schopnosti hodnocení a sebehodnocení (vytváření kladného vztahu k technice a k práci a rozvíjení technických zájmů)

Vzdělávací nabídka:

Polytechnická výchova se bude promítat do integrovaných bloků „Kutil“ a „Badatel“ a jejich témat v TVP.

Předpokládaná témata:

 • Optika: mikroskop, dalekohled, fotoaparát, lupy, kaleidoskop, brýle s různými barevnými filtry, optické klamy
 • Meteorologická stanice: teploměr, vlhkoměr, barometr, větrník
 • Míry: dřevěný skládací metr, posuvné měřítko, provázek, dřevěné pravítko, pravoúhlý trojúhelník
 • Váhy: závaží, elektronická váha, vodováha
 • Tělesa: modely těles (odměrný válec)
 • Čas: stopky, budík, minutka, přesýpací hodiny
 • Voda: trychtýře, odměrky, filtry, zkumavky, nádobky, síta, pipety, brčka, houby, hadříky, stříkačky, potravinářské barvy
 • Vzduch: větrníky, balónky, bublifuky
 • Světlo: baterka, luminiscenční samolepky, odrazky
 • Magnetismus: magnety, magnetické skládanky
 • Matematika: méně – více, hrací kostky, hliněné kuličky, kostky na „Člověče nezlob se“
 • Statická elektřina: balónky, brčka, mikrotenové sáčky
 • Materiál: smirkový papír různých hrubostí, látky syntetické a bavlněné, dřevo, kov, plast, srst, papír, sklo, savé a nesavé materiály
 • Nářadí: kladivo, kleště, nůžky, šroubováky, hřebíky, matice, šrouby, pilníky, drátky, připínáky, svěrák, držák
 • Pomůcky: lepidlo, izolepa, tužka, blok, zvýrazňovač, špejle, pinzeta, průhledné nádoby různých velikostí, sítko, štětce, hadříky, baterie, obrázky se šipkami, piktogramy, igelitový ubrus, fólie, gumičky, gumy, houbičky, píšťalka, butony s nápisem „Kutil“, „Badatel“

Ve třídách se postupně doplní centra aktivit o tyto pomůcky dle finančních možností školy.

sou-4.jpg  sou-5.jpg

Seznamování s cizím jazykem – angličtina

       RVP PV definuje jako jednu z klíčových komunikativních kompetencí vědomí dítěte o tom, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky, a o možnosti se jim učit. Současně že dítě ukončující předškolní vzdělávání má vytvořeny základní předpoklady k učení se cizímu jazyku.

     V naší mateřské škole bychom děti rádi s angličtinou seznamovali zábavnou formou, aby měly možnost si k ní vytvořit pozitivní vztah. V předškolním vzdělávání se nejedná o cílenou výuku cizího jazyka, ale spíše o seznamování se s cizím jazykem formou nenásilného začleňování v průběhu vzdělávacího procesu tak, že se angličtina stane co nejpřirozenější součástí běžného života a činností dětí. Samozřejmě budou respektována vývojová specifika dětí této věkové skupiny a seznamování s angličtinou bude přizpůsobeno jejich fyziologickým, kognitivním, sociálním i emocionálním potřebám. Charakteristická specifika předškolních dětí (na rozdíl od dětí školního věku), tj. jejich spontánnost, schopnost napodobovat a ochota zkoušet všechno, co se dá, je současně i jejich předností při procesu osvojování cizího jazyka, který je podvědomý. Mateřská škola přináší výhodu v tom, že simuluje přirozené prostředí, kde se mohou děti uvolnit a přijímat cizí jazyk jako zábavu. Proces seznamování s tímto jazykem bývá postaven na multisenzoriálním přístupu – děti při něm zapojují všechny smysly. Motivací je zaujatý pedagog, jehož zaujetí a nadšení potom děti zrcadlí. Metodou je hra, zábava, obměňující se aktivity vedoucí k veselí. Simulaci bilingvního prostředí tvoří česky mluvící učitelka a anglicky mluvící např. maňásek. Angličtina může nenásilně prolínat každodenními činnostmi ve třídě (prokládání aktivitami, bilingvní pojmy).

     Tyto aktivity (paralelní k hlavním vzdělávacím blokům) nejsou zaměřeny výhradně na jazykovou složku, ale jsou zaměřeny na celkový rozvoj dítěte v kontextu cizího jazyka: ovládání těla, rozvíjení motoriky, vzájemnou komunikaci (verbální i neverbální), porozumění sdělovanému, vyjadřování emocí, kooperativní chování, prosociální chování ve skupině atd. Aktivity zahrnují různé pohybové hry, písničky, pohybové vyjádření hudby, emocí, výtvarné aktivity i kognitivní činnosti (třídění do skupin, rozlišování barev, určování počtu).

 Vzdělávací nabídka:

 • Zábavné aktivity formou hry – pohybové hry, písničky, použití hraček, maňáska, obrázků, vizuálních pomůcek, dramatizace zábavných příběhů (porozumění obsahu).
 • Navazování komunikace = pozdrav, dovednost představit se, spolupracovat
 • Písničky s pohybem (hudba, písnička) – cílem je aktivní zapojení dětí, poslech, pohyb, prožitek a zaujetí jako součást osvojování jazyka. Rituály – hello / bye-bye.
 • Reakce na jednoduché pokyny a signály = pohyb těla (pokyny – pojďte sem / tam, sednout, vstát, tlesknout, skákat, běhat atd.), rozvoj slovní zásoby (pasivně i aktivně)
 • Práce u stolečků – kresba, pracovní listy, manipulační činnosti přizpůsobené individuálním odlišnostem dětí, rozvíjení tvořivosti (hledání dalších možností)

Předpokládaná témata, která budou nabízena souběžně s hlavními vzdělávacími bloky TVP:

Základní barvy, počítání, lidské tělo, zvířata, hračky, oblečení, jídlo, počasí, vybavení domácností (třídy), profese, oslavy a svátky během školního roku atd.