Jdi na obsah Jdi na menu

Integrované bloky

Vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím tzv. integrovaných bloků (při volbě těchto bloků vycházíme z bezprostředního života dítěte, témata volíme zajímavá, smysluplná a pro děti užitečná). Ve vzdělávání dětí uplatňujeme činnosti spontánní i řízené, které se snažíme vzájemně provázat pomocí didakticky zacílených činností, které jsou učitelkou přímo nebo nepřímo motivovány, a jsou dětem nabízeny formou denní nabídky činností, ve které jsou vyváženy aktivity spontánní a učení cílené. Tyto činnosti pak probíhají zpravidla v menší skupině dětí nebo individuálně.

    V nabídce činností aplikujeme Gardnerovu koncepci inteligence, která zohledňuje preferenci činností v souvislosti s osmi typy inteligence (verbální neboli jazyková, hudební, logicko-matematická, prostorová, tělesně-pohybová, přírodní, interpersonální a intrapersonální). Připravujeme ji tak, aby byla bohatá. Denně jsou tak dětem nabízeny různorodé aktivity (pohybové hry, cvičení, dechová cvičení, hudební aktivity – zpěv, hra na drobné hudební nástroje, rozvíjení jazyka – hry se slovy, rozhovory, říkadla, hry na procvičování mluvidel, logopedické chvilky, výtvarné a tvořivé aktivity dětí – kresba, malba, modelování, nabídka konstruktivních her, přírodovědné koutky atd.)

    Výuka bývá organizována podle aktuálních potřeba a situace ve třídě jako frontální, skupinová a kooperativní, partnerská (spolupráce dvou dětí), individuální a individualizovaná, i jako samostatná práce jednotlivých dětí. Tyto se formy se během dne operativně prolínají. Jsou využívány efektivní formy učení – evokace, uvědomění a reflexe.

 HRAJEME SI PRO ŽIVOT

(Život je rozmanitý, nabízí spoustu možností – Na co si budeme hrát?)

img-170828131900-001.jpgRytíř             (mravní výchova)

Charakteristika integrovaného bloku:

Kamarád Rytíř symbolizuje plnohodnotné mezilidské vztahy založené na vzájemné úctě a respektu, navazování a udržování přátelství, budování pohodového a bezpečného společenského prostředí ve třídě. Současně odkazuje na mravní poselství rytířů (sedm rytířských ctností: statečnost/odvaha, láska/věrnost, milosrdenství/štědrost, zdvořilost/ohleduplnost a galantnost k ženám, čest/plnění závazků, víra, ochrana slabších), které dnes můžeme zahrnout mezi prosociální chování a postoje. Rytíř je také záštitou ochrany těchto hodnot.

Základem morálky mezi lidmi je koncepce dobra. Mravní výchova je celoživotní proces, jehož základy se pokládají v dětství a dospívání, a směřuje k výchově charakteru a vůle a vychovanosti člověka. V mateřské škole si klademe za cíl rozvíjet elementární mravní jednání na návykovém základě (pravidla slušného chování) a pěstování schopnosti empatie.

Záměry pedagoga pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP v integrovaném bloku:

 • v oblasti psychologické: podporování duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti dítěte, rozvíjení komunikace, poznávání sebe sama – sebepojetí, cítění, navazování citových vztahů, ovládání, vůle, rozvíjení mravního vnímání a cítění. Seznámení se se způsoby ochrany bezpečí, kde v případě potřeby hledat pomoc.
 • interpersonální oblast: utváření vztahů k jiným dětem i dospělým, prosociální chování, ohleduplnost, empatie, bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování. Obezřetné chování, ochrana, schopnost požádat (a poskytnout) pomoc (pro sebe i pro jiné).
 • v oblasti sociálně-kulturní: vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách, život ve společnosti, pravidla soužití s ostatními, rozvíjení základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, autonomní chování, schopnost přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládání jeho změn. Utváření si představ o společenských normách – co je v souladu s nimi a co proti nim a chovat se podle těchto představ. Odmítání společensky nežádoucího chování (umět říci ne).
 • v oblasti environmentální: přiměřené a bezpečné chování ve školce i v okolí
 • v oblasti biologické: rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti, vhodné chování podporující zdraví, bezpečí a pohody své i ostatních

img-170828131834-001.jpgPřírodovědec          (environmentální výchova)

Charakteristika integrovaného bloku:

Výhodou naší mateřské školy je, že umožňuje bezprostřední soužití s přírodou, která nás obklopuje, během celého roku tak pozorujeme a prožíváme její proměny. Školní zahrada je rozlehlá, členitá, osázená stromy (okrasnými i ovocnými), nabízí i možnosti zakládání zahrádek. Nedaleko školy se nachází městský park - poznáváme tak různé ekosystémy.

Environmentální výchova v mateřské škole má těžiště v elementárním poznávání životního prostředí (zejména přírody), v utváření vztahů k němu i v rozvíjení základních dovedností a návyků péče o životní prostředí. Děti jsou seznamovány se vzájemnou podmíněností živé a neživé přírody, vztahů lidské činnosti a jejich produktů a přírody, při pochopení těchto souvislostí by měly být vedeny k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí, ekologicky šetrnému životnímu stylu a jednání.

Záměry pedagoga pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP v integrovaném bloku:

 • environmentální oblast: založení elementárního povědomí o okolním světě a jeho dění, řádu, rozmanitosti a různorodosti světa přírody, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvoření základů pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí, včetně rozvoje úcty k životu ve všech jeho formách, péče o okolní životní prostředí
 • sociálně-kulturní oblast: rozvíjení základních kulturně společenských postojů a návyků, vytvoření základů aktivních postojů ke světu a životu
 • psychologická oblast: poznávací schopnosti a funkce (vnímání, poznávací city), představivost, tvořivost, myšlenkové operace (pojmové myšlení, rozvoj paměti a pozornosti), jazyk a řeč – vyjadřování, rozvoj slovní zásoby, vůle – sebeovládání, schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňování vlastní situace
 • biologická oblast: rozvíjení a užívání všech smyslů, získání povědomí o významu aktivního pohybu v přírodě a o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí
 • interpersonální oblast: dodržování pohodnutých pravidel chování v přírodě

 

img-170828131719-001.jpgBadatel

Charakteristika integrovaného bloku:

Děti jsou přirozeně zvídavé a možnost něco objevovat a zkoušet je velmi baví. Rozmanitá bádání a experimenty mohou probíhat během celého roku (např. pokusy s vodou, přírodninami, optické pokusy, ukázky fyzikálních zákonů atd.)  Dětem budou nabízeny smyslové hry, motivovaná manipulace s různými předměty, zkoumání (pojmenovávání) jejich vlastností. Děti budou vedeny k řešení myšlenkových i praktických problémů, ale i hledání různých možností a variant, čímž bude rozvíjena jejich tvořivost, představivost a fantazie.

Záměry pedagoga pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP v integrovaném bloku:

 • environmentální oblast: získání povědomí o širším společenském, věcném, přírodním i technickém prostředí – v rozsahu praktických zkušeností a praktických ukázek, vnímání světa (přírody i lidí), jeho řádu, proměnlivosti, schopnost přizpůsobovat se
 • psychologická oblast: komunikativní dovednosti – schopnost vyjadřování poznatků, vytváření pojmů, poznávací schopnosti a funkce (myšlení konkrétně názorné, pojmové, rozvoj paměti a pozornosti úmyslné-co je z poznávacího hlediska důležité), rozvíjení tvořivosti (řešení problémů, kreativní myšlení, představivost), posilování zvídavosti, radosti z objevování – vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci. Chápání číselných a matematických pojmů (porovnávání, třídění podle kritérií, množství, velikost, pořadí, orientace v elementárním počtu, chápání číselné řady).
 • interpersonální oblast: rozvíjení interaktivních, kooperativních a komunikativních dovedností, ohleduplnost k druhým, respektování jiného postoje či názoru
 • biologická oblast: smyslové vnímání, zdokonalování motorických dovedností
 • sociálně-kulturní: šetrné zacházení s pomůckami, dodržování pravidel, schopnost vyjednávání s dětmi i s dospělými, domlouvat se na společném řešení

img-170828131803-001.jpgKutil      (pracovní výchova)

Charakteristika integrovaného bloku:

V naší mateřské škole vedeme děti k maximální soběstačnosti v sebeobsluze v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu atd. Kutil pro děti bude možností vyzkoušet rozmanité manipulační činnosti s různými předměty, pomůckami, nástroji, náčiním i materiálem. Možností k rozvíjení představivosti a fantazie. Tyto praktické činnosti uvádějí také dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (praktické ukázky z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty).

Pracovní výchova v mateřské škole seznamuje děti se základními znaky lidské práce. Děti si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky včetně plánování, organizace, hodnocení pracovní činnosti a bezpečnosti práce. Pracovní výchova zahrnuje několik oblastí: běžná práce (sebeobsluha, domácí práce, pomoc druhým), práce s modelovacím materiálem, papírem, textilem, dřevem a kovem, dále pěstování rostlin, zeleniny, květin, či pomoc při péči o zvířata. Pracovní výchova v dětech rozvíjí jejich schopnost vyvinout úsilí, soustředění, seberegulaci a vnitřní kázeň. Kultura práce navíc souvisí s pracovní morálkou jedince (ovlivněna motivací a osobnostními předpoklady), s péčí o pracovní prostředí (udržování pořádku, čistoty). Umožňuje hledat souvislosti a objasňovat vztah mezi prací, pracovním produktem a uspokojováním potřeb. Rozlišovat potřeby (co je nutné) a přání (co chci).

Záměry pedagoga pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP v integrovaném bloku:

 • v oblasti biologické: podpora rozvíjení pohybových a manipulačních dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace pohybu), osvojování si věku přiměřených praktických dovedností
 • v oblasti psychologické: rozvíjení sebeovládání, záměrná pozornost, soustředění, postupování a učení se podle pokynů, vyvinutí volního úsilí, dokončení činnosti, získání sebevědomí (soběstačnosti)
 • v oblasti interpersonální: rozvíjení kooperativních a interaktivních dovedností
 • v oblasti sociálně-kulturní: poznávání pravidel sociokulturního prostředí, pochopení role každého jedince ve společenství, úcta k práci a úsilí druhých
 • v oblasti environmentální: zvládání běžných činností, řešení praktických situací, získání povědomí o ochraně bezpečí při práci, péče o okolní životní prostředí (pořádek, čistota, péče o rostliny, živé tvory)

img-170828131928-001.jpgSportovec         (tělesná výchova a výchova ke zdraví)

Charakteristika integrovaného bloku:

Děti v předškolním věku procházejí růstem a neurosvalovým vývojem, je tedy důležité věnovat náležitou pozornost jejich stimulaci a podpoře zdravého rozvíjení tělesné zdatnosti, pohybovým i manipulačním dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům. Dětem nabízíme rozmanité činnosti lokomoční pohybové, manipulační, zdravotně zaměřené cvičení, psychomotorické hry, současně v nich budujeme sportovní fair play chování. Nedílnou součást tvoří činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a aktivity směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků, stejně jako činnosti směřující k prevenci úrazů. Nezapomínáme ani na aktivity relaxační, odpočinkové, které zajišťují zdravou atmosféru a pohodu prostředí.

Tělesná výchova a výchova ke zdraví v mateřské škole vychází z nejaktuálnější definice lidského zdraví, která za jeho podstatu považuje vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život, a proto výchova ke zdraví patří mezi priority vzdělávání. Cílem je vytváření žádoucích postojů a aktivní uplatňování činností podporujících zdraví v každodenním životě (zdravá výživa, hygiena, aktivní pohyb, rozlišování toho, co je zdravé a co zdraví ohrožuje).

Záměry pedagoga pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP v integrovaném bloku:

 • biologická oblast: rozvíjení pohybových dovedností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, pohybových dovedností, prostorové orientace, rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti. Osvojení si poznatků o těle a dovedností důležitých k podpoře zdraví, vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • psychologická oblast: poznávání sebe sama. Získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti, získávání schopnosti sebeovládání, záměrného řízení svého chování a ovlivňování vlastní situace.
 • interpersonální oblast: respektování pravidel, organizace hry, kooperativní dovednosti
 • sociálně-kulturní oblast: vzájemná komunikace, domluva, dodržování pravidel hry, spravedlivé jednání, hra „fair play“
 • environmentální oblast: uvědomování si nebezpečí, se kterým se může během svých aktivit setkat, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit

img-170828131652-001.jpgUmělec                (estetická výchova)

Charakteristika integrovaného bloku:

Umělec pomáhá obracet pozornost k vlastnímu prožitku (emoce, nálady, dojmy) dítěte a následnému sebevyjádření. Dokáže také podněcovat dětskou představivost a fantazii, hru. V mateřské škole nabízíme dětem možnosti ve všech uměleckých oblastech (umění výtvarné, hudební, pohybové i slovesné), zprostředkováváme jim také setkávání s kulturou a uměním (divadelní představení, koncerty, výstavy) nejen ve školce, ale i v blízkém okolí.

Estetická výchova rozvíjí schopnost sebevyjádření a dovednosti v oblasti umění slovesného (kultivovaný projev, dramatizace), výtvarného (kresba, malba, modelování), hudebního (zpěv, hra na hudební nástroje) a tanečního. Kultivuje vnímání, chápání, citové prožívání a projev jedince a umožňuje tak v dětech položit základy pro harmonický soulad, estetický vkus jako protipól materiálních hodnot dnešního světa, pozitivně ovlivnit vztahy dítěte k umění jako takovému a k estetickým podnětům, které přináší život.

Záměry pedagoga pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP v integrovaném bloku:

 • psychologická oblast: rozvíjení komunikativních dovedností verbálních i neverbálních (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) a kultivovaného projevu (reprodukce básniček, písniček, dramatických úloh), procvičování paměti. Vyjadřování své představivosti a fantazie, prožitků v tvořivých činnostech.
 • interpersonální oblast: porozumění běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • sociálně-kulturní oblast: seznamování se s kulturou, uměním, rozvoj estetického vkusu
 • environmentální oblast: elementární povědomí o širším kulturním prostředí
 • biologická oblast: rozvíjení a užívání všech smyslů, zdokonalování koordinace pohybu, dechového svalstva, sladit pohyb se zpěvem, rozvíjení jemné motoriky, koordinace ruky a oka, zacházejí s výtvarným materiálem a náčiním.

img-170828131956-001.jpgČtenář        (předčtenářská gramotnost)

Charakteristika integrovaného bloku:

Jednou z priorit naší mateřské školy je rozvíjení předčtenářské gramotnosti dětí. Rádi bychom v dětech probudili zájem o psanou podobu jazyka, o knihy a „čtení“. Ve třídách jsou k dispozici čtenářské koutky, školka má svoji knihovnu. Navštěvujeme i městkou knihovnu. Mezi „čtenářské“ aktivity pro děti patří:  Prohlížení knih, čtení formou „malovaného čtení“ a předčítání. Dále cílená práce s textem: rozvíjíme u dětí pozornost, schopnost porozumět slyšenému, vyprávění, popis (s obrázky i bez nich). Jazyková výchova (hry se slovy, rozvoj slovní zásoby). Posilujeme intelektové schopnosti (práce s obraznými symboly, stimulace korových center pro čtení a psaní) a dovednosti: zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku, sledování očima zleva doprava). Vnímáme knihu jako cenný zdroj informací, ale i prostředníka, který nám přináší zábavu, napětí (čtení pohádek, příběhů), chvíle pohody.

Podstatné složky čtenářské (i písařské) pregramotnosti, které by měly být v mateřské školy rozvíjeny: motivace pro čtení a psaní, řeč, slovní zásoba, rozvoj vyjadřování, zrakové vnímání, sluchové vnímání, paměť, pozornost, grafomotorika, pravolevá orientace.

Záměry pedagoga pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP v integrovaném bloku:

 • v oblasti psychologické: rozvíjení řečových schopností, komunikativních a jazykových dovedností receptivních i produktivních. Osvojování některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, poznatků o znakových systémech (abeceda) a jejich funkci. Rozvíjení pojmového myšlení. Posilování úmyslné pozornosti, paměti. Vytváření základů pro práci s informacemi.
 • v oblasti sociálně-kulturní: seznamování se světem kultury (kniha, pohádka, příběh), vytváření pozitivního vztahu ke knihám a četbě, kultuře a umění.
 • v oblasti environmentální: vytvoření povědomí o kulturním i technickém prostředí
 • v oblasti interpersonální: rozvíjení komunikativních dovedností
 • v oblasti biologické: rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, zdokonalování v oblasti jemné motoriky – koordinace ruky a oka, ovládání dechového svalstva

img-170828132020-001.jpgRadovánek          (tradice, zvyky, oslavy)

Charakteristika integrovaného bloku:

Během celého roku se v mateřské škole setkáváme s různými příležitostmi k radovánkám (karneval, zahradní slavnost) a oslavám (Den matek, Den dětí, Loučení s předškoláky) i s obdobími svátků (Adventní čas, Vánoce, Velikonoce). Toto aktuální dění se promítá i do vzdělávací nabídky, děti jsou seznamovány s lidovými tradicemi, zvyky, světem národní kultury a hodnot. Posilujeme mezilidské vztahy, těšíme se z hezkých a příjemných prožitků, kultivujeme vnímání, podporujeme osobní pohodu i pohodu prostředí.

Záměry pedagoga pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP v integrovaném bloku:

 • v oblasti environmentální: vytváření povědomí o širším přírodním, společenském a kulturním prostředí a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • v oblasti sociálně-kulturní: poznávání pravidel v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. Vytváření aktivních postojů k životu, kultuře, rozvíjení dovedností tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat. Rozvíjení společenského a estetického vkusu.
 • v oblasti interpersonální: rozvíjení mezilidských vztahů, ohleduplnost, citlivost
 • v oblasti psychologické: rozvíjení dovedností vyjádření svých pocitů, dojmů a prožitků, rozvíjení a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • v oblasti biologické: rozvíjení smyslového vnímání, dovednosti důležité k podpoře osobní pohody, pohody prostředí

img-170828125741-001.jpgCestovatel

Charakteristika integrovaného bloku:

Cestovatel seznamuje děti se světem v širších souvislostech – počínaje nejbližším okolím a konče globálním dosahem (od naší mateřské školy přes město, okolí města a kraj až po srozumitelné reálie o naší republice, Evropě, světadílech i k planetě Zemi). Dětem umožňujeme podnětnou účast na sledovaných událostech ve městě, návštěvy některých institucí, výlety do blízkého okolí. Seznamujeme je s pestrostí světa (exotická zvířata v ZOO, různé národy, jazyky). Spolupracujeme s místní hvězdárnou, přivítáme mobilní planetárium. Zařazujeme aktivity na téma dopravy, bezpečného chování v silničním provozu.

Záměry pedagoga pro naplňování vzdělávacích cílů ŠVP v integrovaném bloku:

 • environmentální oblast: vytváření povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Rozvíjení schopnosti přizpůsobovat se změnám podmínek vnějšího prostředí. Poznávání jiných kultur.
 • sociálně-kulturní oblast: vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, tolerance k odlišnostem a jedinečnostem, seznámení s existencí jiných jazyků
 • interpersonální oblast: rovnost všech lidí navzdory vzhledu, chování, pochopení, že osobní odlišnosti jsou přirozené. Navazování komunikace, překonávání studu
 • psychologická oblast: rozvíjení řečových a jazykových, komunikativních dovedností – domlouvání se slovy i gesty, chápání prostorových a elementární časových pojmů
 • biologická oblast: osvojování si věku přiměřených praktických dovedností